Human-development

การพัฒนาคนในโลกยุคใหม่เริ่มจากอะไร

การพัฒนา ‘มนุษย์’ ในโลกยุคใหม่ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องเริ่มจากชักจูงความคิดของผู้คนออกจาก สังคมแห่งความงมงาย ไปสู่สังคมแห่งความรู้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้น ในช่วงเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ณ ปัจจุบันนี้ ถือเป็นงานหนักที่เราทุกคนต้องเร่งมือช่วยกันหาทางแก้ไข

พัฒนาคนโลกยุคใหม่ เป็นกระบวนการที่ต้องเร่งให้เกิดขึ้นโดยทันที

ในปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อความคิดพื้นฐาน และความเคยชินสั่งสมกันมายาวนานในโลกแบบเก่า

‘การพัฒนาคน’ ในโลกยุคใหม่จำเป็นต้องนำประสบการณ์เก่าในบางเรื่อง เช่น ในเรื่องของศักยภาพพื้นฐาน ของความเป็นมนุษย์รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีงามทางสังคม หากแต่สำหรับการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพ จะต้องมีการเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังต้องมีความคาดหวังต่อกระบวนการ และผลลัพธ์จะต้องมีการคิดใหม่, ทำใหม่, สร้างใหม่ พร้อมเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งเคยฝั่งรากเก่าๆ พร้อมบรรจุ Mindset ใหม่ ซึ่งต้องถอนราก ก่อนจะสร้างแนวปฏิบัติออกจากประสบการณ์ รวมทั้งลบภาพจำเดิมๆ ให้หายไปสิ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นเรื่องยากสุด ท้าทายสุด ให้ไหลไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงในโลกใบใหม่

ประสบการณ์ใหม่ ความคิดใหม่ สังคมใหม่

โดยประสบการณ์ใหม่ จะเป็นการก่อร่างสร้างการเปลี่ยนผ่านให้ผู้คนในสังคมจำนวนมาก เริ่มปรับฐานความคิดของตน รวมทั้งปรับความสัมพันธ์อันมีต่อสังคม ให้ก้าวเข้าสู่ความเชื่อมโยงใหม่ๆ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนจากโลกกายภาพ มาสู่โลกเสมือนจริง ภายในสังคมดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เข้าไปทุกที

เพราะนั้น การจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ผู้คนในสังคมจะต้องกลับมาทบทวนให้เห็นถึง คุณภาพ, ศักยภาพ รวมทั้งตำแหน่งทางสังคมของตน เพื่อก้าวไปสู่ ‘Knowledge Society’ร่วมกัน

เพราะฉะนั้นเมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว คุณก็จะพบว่าการพัฒนาคนเป็นเรื่องมีความสำคัญมาก อีกทั้งยังมีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อสังคม ณ ปัจจุบัน รวมทั้งการก้าวไปสู่อนาคตในกระแสโลกอันไร้พรมแดน โดยการพัฒนาคนตลอดจนการสร้างบุคลากรยุคใหม่ มีวินัย แข็งขัน แข็งแรง อันมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน สำหรับจุดเริ่มต้นที่ดี และมีความสำคัญที่สุด ก็คือ การพยายามปรับตัวของสถานศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมอันเปลี่ยนแปลงไป

นี่คือความท้าทายอีกประการหนึ่ง ที่อยากเรียกร้องพร้อมเชิญชวนให้ทุกคนหันมาปลดล็อก จากประสบการณ์ภาพจำเก่าๆ ความคิดเก่าๆ ล้าสมัยไปแล้ว เพื่อก้าวสู่ความก้าวหน้าครั้งใหม่ ในศตวรรษที่ 21

About the author: admin