Knowledge

ความเป็นมาของนาฬิกาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

นาฬิกา เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นกันอย่างชินตา ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่เครื่องบอกเวลาชนิดนี้ โดยมันมีความสำคัญ คือช่วยให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นไปตามแผน เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย นาฬิกาในปัจจุบันนี้มีรูปแบบแตกต่างกันมากมาย เช่น นาฬิกาดิจิตอล , นาฬิกาแบบเข็ม , นาฬิกาโบราณ เป็นต้น

การทำงานปืนใหญ่ไทยสมัยโบราณ

ในอดีตปืนใหญ่เป็นอาวุธอันทรงอานุภาพมาก และพร้อมทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้า การทำงานของปืนใหญ่จำเป็นต้องมีดินปืน ถึงจะสามารถแสดงแสนยานุภาพได้ โดยดินปืนเป็นสารประกอบทางเคมีมีความไวไฟเป็นอย่างมาก เมื่อองค์ประกอบของปืนใหญ่ครบมันก็ทำก็จะเกิดก๊าซร้อน ซึ่งเขาไปขับกระสุนในปืนให้ออกมา

เปรียบเทียบการทำอาหารสมัยก่อนกับการทำอาหารในปัจจุบัน

สมัยก่อน ประเทศไทยในสมัยก่อน เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่า เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศ คนไทยสมัยก่อนมีความคิดในการทำอาหารอย่างสร้างสรรค์ มีการนำพืชผักสมุนไพรที่หาได้ง่าย